شركت خانه گستريكم (سهامي خاص) در تاريخ 12/8/1365 تحت شماره 62546 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران و به منظور سرمايه گذاری و توسعه فعاليتهای بخش مسكن و عمران شهری به نام شركت خانه گستريكم تاسيس شد.

در سال 1373 به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده 22/5/1373 كه به شمـاره 295845 مـورخ 26/7/1373 در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده ، نام شركت به "شركت سرمايه گذاري خانه گستريكم (سهامي‌خاص)" تغيير يافته است. با توجه به پيشنهاد هيئت‌مديره شركت، در خصوص اصلاح موادي از اساسنامه، تغييرات و اصلاحات اساسنامه در تاريخ 25/10/1387 ارائه و مورد تصويب قرار گرفته و سرمایه شرکت در سال 92 به رقم 47037900000 ريال افزایش یافته است.

 

Protected by RsFirewall